Excellence in technical advice to professional real estate investors

HET DNA VAN TREEX

Onafhankelijkheid | Uitmuntendheid | Innovatie

Wij kunnen in elke situatie de dialoog aangaan met zowel de architecten, algemene aannemers en studiebureaus als de financiële en juridische verantwoordelijken die betrokken zijn bij de analyse en de afsluiting van de investering. Het verslag dat we onze klant bezorgen, is in begrijpelijke taal geschreven, zodat het duidelijk is voor personen met een beperkte technische kennis. De technische vaststellingen gaan gepaard met een risicoanalyse, een voorstel tot verhelping, een kostenraming en een planning van de werken.

Treex is een onafhankelijk adviesbureau dat gespecialiseerd is in de uitvoering van technische audits, zowel van de constructie van gebouwen als van de technische installaties in die gebouwen. Wij voeren deze audits voornamelijk uit in opdracht van investeerders met het oog op de verkoop, het behoud of de aankoop van een onroerend goed. Daarbij kan het om alle soorten gebouwen gaan: kantoren, woningen, handelszaken, magazijnen, hotels ... We staan zowel lokale als internationale investeerders bij met advies: grote grondeigenaars, beleggingsfondsen, banken en verzekeringsmaatschappijen.

Treex is actief in België en Luxemburg. Dankzij onze kennis en langdurige ervaring op deze twee markten kunnen we het geauditeerde gebouw eenvoudig vergelijken met de marktnormen.

Na de feitelijke audit van de toestand van een gebouw stellen we oplossingen voor om het gebouw conform te maken en de vastgestelde problemen te verhelpen. Onze aanbevelingen houden rekening met de doelstellingen van de klant qua ROI en bezetting van het gebouw, wat gepaard gaat met een investeringsplan. Een belangrijk aandachtspunt is het doelgerichte gebruik van het gebouw, bijvoorbeeld wanneer het een andere bestemming krijgt of in verschillende entiteiten wordt onderverdeeld.

Tijdens de audit identificeren we de kosten van de aanbevolen werkzaamheden en geven we een gedetailleerde prijsraming. Om realistisch te blijven in verhouding tot de aankoopprijs van het gebouw, maken we daarbij een onderscheid tussen absoluut noodzakelijke, prioritaire werkzaamheden en bijkomstige werkzaamheden. We maken een planning op voor de voorgestelde investeringen op basis van de ouderdom en de uitrustingen van het gebouw. Verder wijzen we erop welke specifieke aanvullende studies nog zouden moeten worden uitgevoerd (bodemverontreiniging, aanwezigheid van asbest, conformiteit van de elektrische installaties, aanwezigheid van loden leidingen, infiltratie van water, ...).

Na het auditverslag kan Treex het projectmanagement op zich nemen voor de uitvoering van de werkzaamheden waartoe de investeerder beslist. Wij kunnen de gedelegeerde rol van bouwheer voor onze rekening nemen en zorgen voor de coördinatie van de verschillende betrokken partijen bij het renovatieproject.

 

Lees meer

Onze oplossingen

Technische audit

Project Management

ONDERZOEKEN

De auditverslagen die wij opmaken, omvatten een algemene beschrijving van het gebouw en van de toestand van het gebouw op het ogenblik van de audit. Naargelang het geval en de noodzaak onderzoeken onze auditoren, all of een deel van de, volgende elementen: gevels; daken, terrassen en daklijsten; kelders; parkeerplaats; brandveiligheid; gezondheid en veiligheid van de gebruikers; liften; HVAC-installaties... etc. Onderzoeken in functie van de theoretische levensduur van de installaties, het uitgevoerde onderhoud, de technologische ontwikkelingen en de geldende wetgeving.

UITVOERING

Na het verslag van de technische audit te hebben bezorgd, kan Treex het renovatieproject uitvoeren en in goede banen leiden. Dit impliceert een grondige analyse van het project, met inbegrip van de juridische – vooral stedenbouwkundige – en milieubeperkingen.

Wij vertegenwoordigen de bouwheer en staan in voor de interne coördinatie met het projectteam en voor de externe coördinatie met de verschillende ondernemingen die deel uitmaken van het renovatieproject. We zorgen ook voor de coördinatie van de studies die nog moeten worden uitgevoerd om te kunnen starten met het project.

Naargelang het geval en de vraag van onze klant omvat het projectmanagement de opmaak van een planning en budgetraming en het beheer van deze aspecten tijdens de werkzaamheden. We kunnen een bestek opmaken voor de nodige offerteaanvragen en vervolgens de verschillende partijen selecteren.

AANBEVELINGEN

De vaststellingen worden uitvoerig geïllustreerd aan de hand van foto’s die tijdens de inspectie ter plaatse zijn genomen. We formuleren ook aanbevelingen omtrent de sanerings-, onderhouds-, moderniserings- en renovatiewerken die volgens onze analyse op middellange en lange termijn zouden moeten worden uitgevoerd. Sommige aanbevelingen kunnen betrekking hebben op de uitvoering van werkzaamheden om de waarde van het gebouw te verhogen voor de investeerder, bijvoorbeeld op het gebied van milieubescherming en klimaatverandering.

PROJECTOPVOLGING

Zodra het renovatieproject van start is gegaan, en gedurende de volledige duur van het project, wonen wij de werfvergaderingen bij om de goede uitvoering van de werken te controleren. We brengen regelmatig verslag uit bij de klant, waarbij we eventuele knopen helpen doorhakken om de planning en het budget te kunnen respecteren. We kunnen ook het nazicht van de facturen van leveranciers en dienstverleners aan de klant voor onze rekening nemen.

In de kijker

Baltisse Real estate verkoopt een portefeuille van vijf verpleeghuizen aan BNP Paribas Real Estate Investment Management.

We zijn trots op onze rol als technische partner in het fantastische Versace project met BNP Paribas REIM. Ons TREEX team verzorgt zowel de technische due diligence rapportage als de ESG Reporting voor de 5 zorggebouwen van dit portefeuille. Lees meer >>

Verkoop van de kantoorgebouwen Egmont I-II

Wij zijn er trots op deel uit te maken van deze geweldige prestatie en zijn UBP en Frédéric Vernier et Pierre Escande dankbaar voor hun vertrouwen in Treex! Lees meer >>

JLL heeft de verkoop van het Hardy-gebouw in Antwerpen afgerond

Ons TREEX-team was verantwoordelijk voor de technische due diligence tijdens de verkoop en stond de koper bij voor het technische aspect tijdens het overnameproces. Lees meer >>
Meer nieuws Meer projecten